PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

REKRUTACJA

 

 

PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

1)  dzieci urodzone w 2014 roku (siedmioletnie),

2) dzieci urodzone w 2015 roku (sześcioletnie) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej (wzór nr 1) oraz w przypadku braku zameldowania stałego oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.

 

Termin składania zgłoszeń do 05.03.2021r.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na podstawie rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego, w miarę wolnych miejsc.  Rodzice/opiekunowie  tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wzór nr 2).

Dzieci spoza obwodu szkoły mogą byc przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego.

 4. Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Zielna 1, 32-800 Brzesko.

PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021


1. 
Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w 2014 roku (sześcioletnie) na podstawie postępowania rekrutacyjnego. Rodzice/opiekunowie  tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (wzór nr 3).

Termin składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 01.03.2021  - 15.03.2021

 

 2. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Zielna 1, 32-800 Brzesko.

 


Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzania rekrutacji określa:

 

ZARZĄDZENIE NR 32/20201

BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 29.01.2021 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2021/2022 oraz określenia limitów oddziałów klas I i oddziałów „zerowych” oraz przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko.

 

 (zarządzenie w załączniku - KLIK TUTAJ)

 

Podstawa prawna: Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  ((Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

 

Małopolska LIFE-IP