PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

REKRUTACJA

 Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

KLIK
PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

1)  dzieci urodzone w 2013 roku (siedmioletnie),

2) dzieci urodzone w 2014 roku (sześcioletnie) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

 

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej (wzór nr 1) oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.

 

Termin składania zgłoszeń: od 9.03.2020 do 27.03.2020

 

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na podstawie rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego, w miarę wolnych miejsc.  Rodzice/opiekunowie  tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wzór nr 2).

Termin składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  22.06.2020 - 26.06.2020

 

 4. Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Zielna 1, 32-800 Brzesko.

 

 

PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021


1. 
Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w 2014 roku (sześcioletnie) na podstawie postępowania rekrutacyjnego. Rodzice/opiekunowie  tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (wzór nr 3).

Termin składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 2.03.2020  - 16.03.2020

 

 2. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Zielna 1, 32-800 Brzesko.


Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzania rekrutacji określa:

 

ZARZĄDZENIE NR 25/2020

BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2020/2021 oraz określenia limitów oddziałów klas I i oddziałów „zerowych” oraz przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko.

 

Podstawa prawna: Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm.)

 

Małopolska LIFE-IP