PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

REKRUTACJA

PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ


1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

1)  dzieci urodzone w 2011 roku (siedmioletnie),

2) dzieci urodzone 2 2012 roku (sześcioletnie) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało 
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

2. Dzieci zamieszkałe w obowdzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej (wzór nr 1) oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.

Termin składania zgłoszeń: 1 - 29 marca 2018 włącznie.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na podstawie rekrutacji. Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wzór nr 2).

Termin składania wniosków: 28.05 - 15.06 2018.

 4. Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Zielna 1, 32-800 Brzesko.


PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


1. 
Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w 2012 roku (sześcioletnie) na podstawie postępowania rekrutacyjnego. Rodzcie tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do odziału przedszkolnego (wzór nr 3).

Termin składania wniosków: 1 - 16.03.2018.

 2. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Zielna 1, 32-800 Brzesko.


Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji określa:

 

 Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1414121,zarzadzenie-nr-142018-w-sprawie-ustalenia-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-oraz-p.html


Podstawa prawna: Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

Małopolska LIFE-IP