PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

REKRUTACJA

PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020


1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

1)  dzieci urodzone w 2012 roku (siedmioletnie),

2) dzieci urodzone w 2013 roku (sześcioletnie) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało 
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

2. Dzieci zamieszkałe w obowdzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej (wzór nr 1) oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.

Termin składania zgłoszeń: do 8 marca 2019 włącznie.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na podstawie rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego, w miarę wolnych miejsc.  Rodzice/opiekunowie  tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wzór nr 2).

Termin składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  11.03.2019 - 12.04.2019

 4. Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Zielna 1, 32-800 Brzesko.


PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020


1. 
Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w 2013 roku (sześcioletnie) na podstawie postępowania rekrutacyjnego. Rodzcie tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do odziału przedszkolnego (wzór nr 3).

Termin składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzjącymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 1.03.2019  - 15.03.2019


 2. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Zielna 1, 32-800 Brzesko.


Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzania rekrutacji określa:

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2019

BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 30.01.2019 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2019/2020 oraz określenia limitów oddziałów klas I i oddziałów „zerowych” oraz przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko.

 

Podstawa prawna: Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.)

 

Małopolska LIFE-IP