PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Wymagania edukacyjne

W y m a g a n i a  e d u k a c y j n e

 określające przewidywane efekty z zakresu wszystkich sfer rozwojowych dzieci 6- letnich

Rok szkolny 2020/2021

 

Aktywność społeczna

Dziecko:

 • zna swoje dane osobowe,
 • zna zakres swoich obowiązków w domu rodzinnym,
 • swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny,
 • przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych( np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł) i organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości rozwojowych,
 • ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych, przyjmuje, respektuje
  i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, odpoczynku,
 • umiejętnie pokonuje trudności, radzi sobie z porażkami i stresem,
 • określa wartości na zasadzie przeciwieństw np. dobro i zło; próbuje uzasadnić swoje odczucia,
 • swobodnie porozumiewa się z dorosłymi osobami i rówieśnikami,
 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe,
 • komunikuje się z dziećmi dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne,
 • akceptuje zróżnicowane potrzeby fizyczne i intelektualne innych dzieci,
 • chętnie podejmuje działania zbiorowe, czuje się współodpowiedzialne za uzyskany wynik,
 • wykazuje zainteresowanie wiedzą o miejscu zamieszkania, Polsce, Unii Europejskiej, świecie i wszechświecie,

 

Aktywność językowa

Dziecko:

 • przejawia wrażliwość słuchową,
 • uważnie słucha rozmówcy,
 • prawidłowo artykułuje głoski,
 • swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach,
 • formułuje zdania poprawne pod względem gramatycznym,
 • chętnie korzysta z książek dla dzieci,
 • recytuje z pamięci wiersze lub ich fragmenty,
 • przejawia wrażliwość wzrokową,
 • ma rozwinięty słuch fonematyczny,
 • rozumie znaczenie znaków i symboli graficznych,
 • rozumie istotę czytania i pisania, jako nośnika informacji,
 • potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki,
 • potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach,
 • dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją  wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania,  wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi,
 • słucha  lub  odbiera  w innej  dostępnej  dla  siebie  formie  komunikacji  treść  np.  opowiadań,  baśni  i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji; interesuje się książkami,
 • rozumie  sens  informacji  podanych  w formie  uproszczonych  rysunków  oraz  często  stosowanych  oznaczeń i symboli,
  np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu,
 • układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • interesuje się poznawaniem  liter i czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać,
 • interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania.

 

Aktywność poznawcza

Dziecko:

 • samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami,
 • twórczo podchodzi do problemów pojawiających się w zabawach,
 • chętnie mówi o swoich zainteresowaniach,
 • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczeni, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód,
 • rozumie znaczenie poszczególnych zmysłów w poznawaniu otaczającej rzeczywistości,
 • zna proste rymowanki, wiersze i piosenki z repertuaru dziecięcego, potrafi odtworzyć je z pamięci,
 • jest skoncentrowane w toku zorganizowanych działań edukacyjnych,
 • dokonuje analizy, syntezy, porównania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów,
 • poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy,
 • z łatwością rozwiązuje proste zagadki logiczne,
 • dostrzega zależność między skutkiem a przyczyną,
 • zna części ciała, poprawnie je nazywa,
 • rozumie podstawowe określenia czasu,
 • prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
 • porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne i nierównoliczne;
 • zna cyfry od 0 do 9 i eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb,
 • rozróżnia  stronę  lewą  i prawą,  określa  kierunki  i ustala  położenie  obiektów  w stosunku  do  własnej  osoby, a także
  w odniesieniu do innych obiektów,
 • wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą,
 • zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku, potrafi posługiwać się ich nazwami,
 • rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich wielkości,
 • wykorzystuje w zabawach figury geometryczne,
 • rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je,
 • dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie, słownie je określa,
 • rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny,
 • rozpoznaje zwierzęta niedostępne bezpośredniej obserwacji,
 • nazywa podstawowe zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej,
 • zna główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony.

 

Aktywność artystyczna

Dziecko:

 • chętnie słucha muzyki, śpiewa znane mu piosenki,
 • z radością uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych,
 • wyraża swoje potrzeby, emocje, uzdolnienia podczas śpiewu, tańca, gry na instrumentach,
 • jest wrażliwe na piękno otaczającej je rzeczywistości,
 • chętnie podejmuje działalność plastyczno – konstrukcyjną, w której przejawia swoje upodobania,
 • podejmuje działania niestandardowe dla osiągnięcia zamierzonego celu w działalności plastyczno – konstrukcyjnej,
 • rozumie znaczenie literatury w życiu człowieka,
 • wyraża własne refleksje na temat obejrzanych przedstawień teatralnych i filmów,
 • chętnie bierze udział w organizowaniu przedstawień teatralnych, podczas których wyraża siebie w roli aktora,
 • przejawia zachowania niekonwencjonalne w czasie wykonywania zadań o charakterze otwartym, wymagających postawy twórczej,
 • chętnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno – technicznych,
 • zna podstawowe zasady korzystania z wybranych urządzeń technicznych,
 • rozumie znaczenie techniki dla rozwoju człowieka,
 • posługuje się podstawowymi terminami z dziedziny sztuki,
 • wypowiada się na temat własnych upodobań artystycznych,
 • dba o rozwój własnych zainteresowań z wybranej dziedziny sztuki.

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna

Dziecko:

 • chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych,
 • zna nazwy części ciała człowieka (także niektórych organów wewnętrznych), posługuje się nimi w wypowiedziach,
 • zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie korzysta z toalety i wykonuje podstawowe czynności higieniczne,
 • rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu,
 • przestrzega zasad obowiązujących w zabawach i grach ruchowych,
 • rozumie zasady sportowej rywalizacji,
 • sygnalizuje potrzebę odpoczynku, kiedy jest zmęczone,
 • zna zasady dbałości o zdrowie, przestrzega ich,
 • rozumie potrzebę dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie,
 • wie, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka,
 • określa swoje samopoczucie,
 • jest wrażliwe na problemy ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych i cierpiących.

 

Język angielski

Rozumienie ze słuchu

Dziecko:

 • wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku,
 • reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty i wyrazy,
 • rozumie sens historyjek na podstawie kontekstu (przy pomocy obrazków i gestów),
 • rozumie wypowiedzi kolegów w klasie oraz nagrania audio,
 • potrafi wyróżnić najważniejsze informacje z tekstu słuchanego.

Mówienie

Dziecko:

 • potrafi powtarzać słowa lub zwroty za nauczycielem lub nagraniem,
 • odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub zwrotami,
 • rozumie proste polecenia i umie nazwać przedmioty, zwierzęta, ludzi, zjawiska itp.,których nazwy poznało na zajęciach.

Słownictwo

Dziecko:

 • rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach i historyjkach,
 • potrafi wymówić słowa poznane na zajęciach i zna ich znaczenie.

 

Małopolska LIFE-IP