PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Aktualności

15 stycznia 2020 12:20 | Aktualności

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ.

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ.

 

Regulamin

1.Uczestnicy:

• konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I – IV, V – VIII. Cele konkursu:

• zainteresowanie twórczością Kornela Makuszyńskiego, pisarza, który tworzył dla dzieci,

• poszukiwanie wzorców osobowych wśród bohaterów dzieł literackich,

• rozwijanie talentów literackich,

• popularyzacja czytelnictwa.

2. Tematy prac konkursowych:

1. Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem… Napisz list do rówieśnika lub bliskiej osoby, w którym zachęcisz kogoś do czytania książek. Odwołaj się do przywołanej myśli Kornela Makuszyńskiego oraz do wybranej książki pisarza.

 2. I znów poszedł biedaczysko, po szerokim szukać świecie tego, co jest bardzo blisko… W swojej pracy, w dowolnej formie, pokaż Koziołkowi Matołkowi, jak piękna jest Polska. Zachęć go do poznania Twojej okolicy lub Twoich ulubionych miejsc i osób w kraju.

3. Życie bez wspomnień, zdaniem Kornela Makuszyńskiego, unieszczęśliwia człowieka. Napisz wiersz, w którym upamiętnisz postać tego wybitnego pisarza oraz jego wspaniałą twórczość.

3. Kryteria oceny prac:

• samodzielność,

• twórcza realizacja wybranego tematu,

• wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu,

• poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna.

4. Warunki uczestnictwa:

Uczeń może przygotować tylko jedną pracę indywidualnie. Do pracy każdego z uczestników muszą zostać dołączone: Karta zgłoszenia (załącznik nr 1), Zgoda rodzica /opiekuna prawnego autora pracy na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2), Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na rozpowszechnianie wizerunku dziecka (załącznik nr 3), Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na rozpowszechnianie nadesłanej pracy (załącznik nr 4), Klauzula informacyjna dla uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestnika (załącznik nr 5), Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną (załącznik nr 6) - według zamieszczonych wzorów. Karty zgłoszenia oraz prace uczniów przekazuje tylko i wyłącznie szkoła. Szkoła może przekazać dowolną ilość prac, które winny być dostarczone w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres czytaniejestprzygoda@sp34.lublin.eu. Prace literackie powinny być napisane komputerowo, w programie Word (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy między wierszami - interlinia – 1,5), objętość tekstów: do 4 stron A4. Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Należy je dostarczyć do dnia 21 lutego 2020r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Ireny Kosmowskiej 3 20- 815 Lublin z dopiskiem: KONKURS LITERACKI Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Pedagogicznej Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie (http://ken.pbw.lublin.pl) oraz Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie (http://sp34.lublin.pl). Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 3 kwietnia 2020r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. O szczegółach uroczystości laureaci i przygotowujący ich nauczyciele zostaną powiadomieni 3 drogą telefoniczną. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do organizatorów konkursu. Prace nadesłane nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatorów. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa w składzie: Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, pracownicy naukowi lubelskich wyższych uczelni oraz nauczyciele – bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, powołani zarządzeniem organizatorów konkursu. Członkowie Komisji Konkursowej otrzymają do oceny prace odpowiednio zakodowane. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Adres e-mail do organizatorów konkursu: czytaniejestprzygoda@sp34.lublin.eu. Telefon do szkoły: 81 741 89 06.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Przeczytano: 225 razy. Wydrukuj|Do góry

Małopolska LIFE-IP