PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Aktualności

16 marca 2020 12:08 | Aktualności

Informacja dla uczniów klasy 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b i 8 - geografia

Dnia: 16.03. klasa 5a,b

Temat: Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej.

 1. Położenie Wyżyny Lubelskiej. (podręcznik str. 64 mała mapka + str. 65 mapa fizyczna).
 2. Cechy krajobrazu Wyżyny Lubelskiej. (podręcznik str. 64, 65, 66, 67 – ilustracje: wąwozy, pola, okolice Kazimierza Dolnego, zabytki)
 3. Powstanie wąwozów lessowych – opis podręcznik str. 64.
 4. Rolnicze zagospodarowanie Wyżyny Lubelskiej (ważniejsze zboża i rośliny uprawne. Ilustracje i podpisy).
 5. Dziedzictwo kulturowe Wyżyny Lubelskiej – ilustracje.
 6. Wypisz ważniejsze rośliny uprawne na Wyżynie Lubelskiej.

 

Dnia: 23.03. klasa 5a,b

Temat: Krajobraz Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej.

 1. Położenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. (podręcznik str. 69 mapa
  i opis położenia str. 68)
 2. Cechy krajobrazu krasowego. (podręcznik str. 68-69 + ilustracje rzeźby krasowej
  str. 70)
 3. Formy krasowe charakterystyczne dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
            (podręcznik str. 69 – 70)
 4. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
  1. Charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt w regionie.

 

Jako utrwalenie tematów czytamy treści w podręczniku i analizujemy ilustracje.
Dla chętnych odpowiedzi do pytań z podręcznika w zeszycie.
Uzupełniamy ćwiczenia.

 

Dnia: 16.03. klasa 6b

Dnia; 17.03. klasa 6a

 

Temat: Wielkie miasta Europy. Paryż i Londyn.

 1. Napisz czym charakteryzuje się krajobraz wielkomiejski.
 2. Położenie Paryża  i Londynu na podstawie mapy. (podręcznik str. 87)
 3. Największe miasta Europy i świata. (wykresy str. 85)
 4. Warunki życia w mieście.
 5. Podobieństwa i różnice między wielkimi miastami Europy: Londynem i Paryżem.
  (podręcznik str 86-87).
 6. Znaczenie Londynu i Paryża na świecie. (podręcznik str. 88-90)

Zadanie domowe – podręcznik str. 90 ćwiczenie 1.

 

 

Dnia: 23.03. klasa 6b

Dnia; 24.03. klasa 6a

 

Temat: Rolnictwo Danii i Węgier.

 1. Zadania i funkcje rolnictwa.
 2. Warunki przyrodnicze i poza przyrodnicze rozwoju rolnictwa w Europie. (podr. str. 100).
 3. Cechy środowiska przyrodniczego Danii i Węgier wpływające na rozwój rolnictwa.
  (podr. str. 99).
 4. Struktura użytkowania ziemi w Danii i na Węgrzech.
 5. Porównanie rolnictwa Danii i Węgier.

Zadanie domowe - podręcznik str. 103 ćwiczenie 1,2

 

Jako utrwalenie tematów czytamy treści w podręczniku i analizujemy ilustracje i mapy oraz wykresy. Odpowiedzi do pytań z podręcznika w zeszycie. Uzupełniamy ćwiczenia.

 

Geografia   Klasa 7a, b

Lekcja z dnia             13.03.2020 r. piątek  

      Temat : Czynniki  pozaprzyrodnicze  rozwoju rolnictwa.

 

 1. Czynniki pozaprzyrodnicze. (podręcznik str. 143 do 146)

A - wielkość gospodarstw,

B - struktura własności gospodarstw,

C - poziom mechanizacji i chemizacji,

D – sztuczne nawadnianie,

E – wydajność pracy i poziom wykształcenia rolników,

F - polityka rolna państwa.

 

Ad A. Struktura wielkości gospodarstw rolnych w Polsce jest niekorzystna, ponieważ dominują gospodarstwa małe i rozdrobnione (do 5 ha), aśrednia wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosi 10 ha. Gospodarstwa duże, o powierzchni powyżej 20 ha stanowią 10% ogólnej liczby gospodarstw.

 

Ad B. Po zakończeniu II wojny światowej 93% użytków rolnych było w rękach prywatnych. Nastąpiła nacjonalizacja ziem, czyli przejęcie własności prywatnej przez państwo i utworzono PGR-y (Państwowe Gospodarstwa Rolne), które funkcjonowały do 1989 roku. Po 1989 roku zostały zlikwidowane, a ich grunty przejęła agencja państwowa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych). W 2015 roku w rękach prywatnych było około 91 % powierzchni użytków rolnych. Pozostałe należą do Skarbu Państwa.

 

Ad C.  Wskaźnik poziomu mechanizacji to powierzchnia gruntów ornych przypadająca na
1 ciągnik. W Polsce 1 ciągnik służy do uprawy średnio 10, 2 ha użytków rolnych. Świadczy to
o wysokiej mechanizacji, ale tylko pozornie, bo nie uwzględnia się stanu technicznego maszyn.

Wskaźnikiem poziomu chemizacji rolnictwa w Polsce jest zużycie nawozów sztucznych na ha użytków rolnych. Zużycie nawozów w naszym kraju jest wyższe niż przeciętne w Europie.

 

Ad D. W Polsce nawadnia się poniżej 1 % użytków rolnych, gdy w Europie zachodniej wskaźnik ten jest dużo większy. Małe nawadnianie ma niekorzystny wpływ na plony.

 

Ad E. Wydajność pracy jest niższa niż w innych sektorach gospodarki. Poziom wykształcenia rolników jest niski. Stosowanie starych metod utrudnia wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w rolnictwie.

 

Ad F. Państwo dysponuje narzędziami, które mogą poprawić warunki pracy i zwiększyć dochody w rolnictwie. W czasie, gdy panują bardzo dogodne warunki agroklimatyczne, często pojawiają się nadwyżki żywności i następuje spadek cen. W takim przypadku państwo prowadzi interwencyjny skup, dzięki któremu rolnicy zyskują finansowo.

W ramach wspólnej polityki rolnej prowadzonej w Unii Europejskiej jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 - 2020. W ramach programu Polska otrzymuje środki na unowocześnianie gospodarstw rolnych, rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (tworzenie miejsc pracy), rozwój małych przedsiębiorstw, wspieranie młodych rolników i poprawę jakości środowiska. (podręcznik ramka str. 146)

 

 1. Jednostki miar używane w rolnictwie. (podręcznik str. 143)

 

1ar = 100m2

1ha (hektar) = 10.000 m2

1t (tona) = 1.000 kg

1dt (decytona, kwintal) = 100 kg

 

3.Pozycja Polski w produkcji rolnej w Europie -uprawy roślinne w Polsce.
(podręcznik str. 148 - 149).

 1. Zadanie domowe: Uzupełnienie ćwiczeń str. 62-63 jako utrwalenie wiadomości.

 

 

Dnia 17. 03. Klasa 7b

      Dnia 18.03.  klasa 7a

Temat : Uprawa roślin i chów zwierząt w Polsce

 1. Na podstawie dostępnych źródeł ustal czym różnią się terminy: zbiory zbóż i plony zbóż
 2. Zapisz nazwy 10 produktów, które są wytwarzane w rolnictwie.
 3. Podstawowe gatunki zwierząt hodowlanych.
 4. Struktura użytkowania ziemi – metoda graficzna (podręcznik str. 147; wykres kołowy). – przerysuj i krótko opisz.
 5. Ocena jakości żywności produkowanej w Polsce. (podręcznik str. 150-151)
 6. Rozmieszczenie głównych regionów upraw i chowu zwierząt w Polsce
  (uprawy roślinne podręcznik 148 – 149 i pogłowie trzody chlewnej mapka str. 150).

 

Dnia 20.03 klasa 7a,7b

Temat : Gospodarka morska

 1. Sporządź listę korzyści jakie daje Polsce dostęp do Morza Bałtyckiego.
 2. Korzystając z mapy podręcznik str. 153 wypisz ważniejsze miasta portowe.
 3. Wypisz gatunki ryb morskich i słodkowodnych.
 4. Opisz formy działalności związane z gospodarką morską.
 5. Jakie widzisz możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce.

 

 

 

Dnia 24. 03. Klasa 7b

         Dnia 25.03.  klasa 7a

 

Temat : Przemysł i jego funkcje

 1. Rozmieszczenie surowców mineralnych w Polsce.
 2. Przykłady surowców zaliczanych do: energetycznych, metalicznych, chemicznych i skalnych.
 3. Omówienie rodzajów działalności przemysłowej (wykres podręcznik str. 157).
 4. Omówienie czynników lokalizacji przemysłu i ich roli w gospodarce narodowej. (podr. str. 159).
 5. Czynniki lokalizacji zakładów reprezentujących wybrane rodzaje działalności przemysłowej.
 6. Analiza wpływu przemysłu na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko przyrodnicze – opisz.

 

Jako utrwalenie tematów czytamy treści w podręczniku i analizujemy ilustracje i mapy.
Odpowiedzi do pytań z podręcznika w zeszycie.
Uzupełniamy ćwiczenia.

 

 

 

 

Dnia 18.03.  klasa 8

 

Temat : Środowisko przyrodnicze Ameryki.

 1. Położenie i cechy środowiska przyrodniczego Ameryki Północnej i Południowej.
  (podręcznik str. 104). Opisz położenie geograficzne.
 2. Ukształtowanie powierzchni. (podręcznik str. 103 mapa fizyczna, str. 104 pasy rzeźby terenów + opis). Opisz ukształtowanie powierzchni.
 3. Budowa geologiczna. (podręcznik str. 105 mapy – analiza + opis)
 4. Strefy klimatyczne i roślinne. (podr.  str. 104)
 5. Wody powierzchniowe. (podręcznik str. 108 wymienić rzeki i jeziora)

Zadanie domowe: podr. str. 109. Ćwiczenie 3

 

Dnia 25.03.  klasa 8

Temat : Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północne.

 1. Znaczenie terminów: tornado, cyklon tropikalny. (podr. str. 112)
 2. Mechanizm powstawania tornad i cyklonów tropikalnych. (podr. str. 110 + rys.).
 3. Obszar występowania tornad i cyklonów tropikalnych. (podr. str. 111.).
  Napisz krótko co to jest aleja tornad.
 4. Skutki występowania tornad i cyklonów tropikalnych. Wymień.

 

Zadanie domowe

           Obowiązkowo umieć: określić położenie geograficzne kontynentów Ameryki N i S, państw.
Obliczyć rozciągłość południkowa i równoleżnikową ora podać ich konsekwencje. Umieć wskazać
           na mapie: półwyspy, wyspy, zatoki, cieśniny, przylądki, rzeki, jeziora, morza, oceany, niziny,
           wyżyny, góry, najwyższe szczyty górskie.

 

 

Jako utrwalenie tematów czytamy treści w podręczniku i analizujemy ilustracje i mapy.
Odpowiedzi do pytań z podręcznika w zeszycie.
Uzupełniamy ćwiczenia.

 

 

 

 

Przeczytano: 1497 razy. Wydrukuj|Do góry

Małopolska LIFE-IP